Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?

publicēts: 2013-08-20

Andris Gribusts, "Lielvārds IT" vadītājs

Vērtēšana ir viens no būtiskājiem mācību procesa pamatelementiem un tai ir nozīmīga loma skolēna attīstības veicināšanā. Mērot skolēnu mācību sasniegumus un prasmes, skolēni iegūst informāciju par savām zināšanām, skolotājs - novērtējumu par savu darbu un izvēlētajām mācību metodēm, skolas vadība - par izveidoto un uzturēto vidi un izglītības veidotāji - par izglītības programmu, saturu un to efektivitāti.

 

Taču skolēnu vērtēšana ir arī viens no lielākajiem skolotāja “laika zagļiem”. Tā kā nāku no skolotāju ģimenes, ļoti labi zinu, ko nozīmē burtnīcu kaudzes, kuru labošanai tiek veltīti vēli vakari un brīvdienas.   

 

 

Vērtēšana, protams, iekļauta arī normatīvajos aktos un likumdošanā, kas nosaka, ka jāīsteno sekojoši vērtēšanas metodiskie paņēmieni: 

 

1. Diagnosticējošā vērtēšana – ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot skolēna zināšanu un prasmju līmeni, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu;

 

2. Formatīvā vērtēšana – kārtējā vērtēšana mācību procesa gaitā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņotu tālāko mācību norisi, mācību mērķa un izmantoto metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot skolēna pašnovērtēšanas prasmes un atbildību;

 

3. Summatīvā vērtēšana – nobeiguma vērtēšana, nosakot skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas tā daļas, semestra, mācību gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā;

 

 

Ar ko atšķirās summatīvā vērtēšana no formatīvās vērtēšanas? - to, manuprāt, ļoti labi raksturojis amerikāņu izglītības speciālis Roberts Steiks (Robert Stake) - “Kad, gatavojot zupu, to pagaršo pavārs - tad tā ir FORMATĪVĀ vērtēšana, bet, kad to pagaršo restorāna viesis - tā jau ir SUMMATĪVĀ vērtēšana." Summatīvās vērtēšanas (mācību rezultātu vērtēšanas) mērķis ir izvērtēt, ko skolēns iemācījies tēmas beigās atbilstoši noteiktiem standartiem. Savukārt formatīvās vērtēšanas (vērtēšana, lai mācītos) mērķis ir vērtēt mācību procesu, lai izveidotu ieteikumus, atbalstītu un koriģētu tālāko mācību procesu.

 

 

Lielākā daļa no visiem testiem, kontroldarbiem un eksāmeniem, ko šodien izmanto mācību procesā, var tikt raksturoti kā summatīvā vērtēšana.

 

 

Tā atspoguļo - kā skolēns apguvis mācību vielu, izliekot noteiktu vērtējumu, pēc kura iegūšanas mums nav iespējas kaut ko mainīt vai uzlabot, jo skolēns apguvis vielu vai nu uz 8 ballēm vai izkritis un ieguvis 3 balles, ieguvis A vai D līmeni. Par šiem rezultātiem varam priecāties vai bēdāties, bet nekādi nav iespējas ietekmēt skolēnu sasniegumu uzlabošanu. Tāpēc izglītības jomas speciālisti visā pasaulē arvien vairāk akcentē iespēju vērtēt skolēnu mācību procesa laikā, lai, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, ietekmētu mācību procesu un skolēnu sasniegumus. Lai gan lielāka daļa izglītības jomas profesionāļu atzīst formatīvo vērtēšanu kā skolēnu sasniegumus vistiešāk ietekmējošo un to pierāda arī pētījumu rezultāti, tā joprojām nav plaši izmantota.

 

Kāpēc? Lielākoties - tas prasa daudz laika un enerģijas no skolotāja, jo testi un uzdevumi ir ne tikai jāsagatavo, bet arī jālabo.

 

 

Taču, pateicoties tehnoloģijām un to attīstībai, veikt formatīvo vērtēšanu vēl nekad nav bijis tik vienkārši un ātri kā tas ir šodien. Skolotājs jebkurā mirklī var uzdot jautājumu, lai noskaidrotu skolēnu izpratnes līmeni vai pašvērtējumu un acumirklī iegūtu atgriezenisko saiti no visas klases un katra skolēna individuāli. Un pats galvenais – skolotājam uzreiz ir pieejami rezultāti un dati uz kuriem balstīties, lai veidotu katra skolēna portfolio un progresu- lai kontroldarba vai eksāmenu rezultāti vairs nebūtu negaidīts pārsteigums.

 

 

Piedāvāju dažus scenārijus - kā izmantot formatīvo vērtēšanu un iegūtos datus:

 

-  Iespēja analizēt iegūtos rezultātus, lai izprastu - kuras tēmas ir neskaidras un ko nepieciešams atkārtot ar visu klasi vai individuāliem skolēniem;

 

- Iegūtā informācija acumirklī ļauj mainīt mācību stundas vai temata izklāstu, kā arī tālākās aktivitātes atbilstoši katra skolēna vai atsevišķas skolēnu grupas zināšanu līmenim;

 

- Iegūtie dati ilgākā laika posmā ļauj sekot līdzi skolēnu individuālajam progresam;

 

- Iegūtā informācija acumirklī ļauj mainīt mācību stundas vai temata izklāstu, kā arī tālākās aktivitātes atbilstoši katra skolēna vai atsevišķas skolēnu grupas zināšanu līmenim;

 

- Iegūtie dati ilgāka laika posmā ļauj sekot līdzi izvēlētās mācību metodes un satura atbilstībai vai neatbilstībai;

 

- Iespēja ilgākā laika posmā panākt katra skolēna individuālo progresu visos mācību priekšmetos;

 

- Ļauj skolēnam iesaistīties un novērtēt savas sekmes un iespējas tās uzlabot.

 

 

Ne velti pētījumi rāda, ka formatīvā vērtēšana un acumirklīga atgriezeniskā saite ir vieni no spēcīgākajiem instrumentiem, lai pozitīvi mainītu skolēnu mācību sasniegumus. Galvenais -  neizmantot vērtējumu kā “pātagu”, bet gan kā “burkānu” - iespēju skolēnam labot kļūdas un skaidri apzināties, kas jālabo, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Lai skolēnu izteiktā frāze - “Atkal kontroldarbs” būtu iespēja uzzināt – ko jau zinu un kas vēl jāpilnveido manā sniegumā, nevis “ko atkal tas skolotājs no mums grib?”

 

 

Arī turpmākajos ierakstos pastāstīšu par dažādām vērtēšanas metodēm un stratēģijām, kā arī par formatīvās vērtēšanas tehnoloģijām, ar kuru palīdzību var padarīt skolotāja darbu efektīvāku un vērtēšanas procesu skolēniem interesantu un aizraujošu.

 

 

Tikai katrs individuāli - un tādējādi visi kopā - varam panākt labas izmaiņas Latvijas izglītībā. Katra liela ceļojuma pamatā ir pirmais solis, un veikts kopīgiem spēkiem tas kļūst drošāks!

 

 

-------------

Izmanotie informācijas avoti:

The Response Revolution second edition by Rober Powell, Robert Powell Publication Ltd. 2012

Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement by John Hattie, Rouledge, 2009

Classroom Assessment & Grading That Work, Robert  J. Marzano, AECD 2006Lasīt komentārus (0)
Iesaki citiem:

Bloga autori

Viktorija Vorobjova, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Anita Vēciņa, Izglītības uzņēmuma”Lielvārds” fizikas projektu atbildīgā redaktore Carnikavas pamatskolas fizikas skolotāja
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Antra Freimane, Mārupes pamatskolas skolotāja
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Evija Rozentāle, Rīgas Franču Liceja skolotāja
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Maija Katkovska, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Madara Pelnēna, Iespējamā misija, Cēsu 2. pamatskolas skolotāja
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
Mārtiņš Kālis, macibuvideo.lv
Mācību video
Māris Jansons, "Lielvārds IT" apmācību speciālists
Interaktīvās metodes
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
"Lielvārds IT" tehniskais atbalsts
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Atgriežoties skolā
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Andris Gribusts, "Lielvārds IT" vadītājs
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Datums

2014. gads
Augusts
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Maijs
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Marts
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Februāris
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Janvāris
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
2013. gads
Augusts
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Jūlijs
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Jūnijs
Interaktīvās metodes
Februāris
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
2012. gads
Decembris
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Novembris
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Septembris
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Mācību video
Augusts
Atgriežoties skolā
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
Jūlijs
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
Maijs
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Aprīlis
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Marts
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Atslēgas vārdi

Interaktīvā tāfele
izglītība
ActivInspire
inovācija
activboard
21. gadsimts
activexpression
apmaciba
skolotājs
skolēns