Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto

publicēts: 2014-01-21

Madara Pelnēna, Iespējamā misija, Cēsu 2. pamatskolas skolotāja

 

Esmu Iespējamās Misijas Piektā iesaukuma skolotāja un strādāju Cēsu 2.pamatskolā par ģeogrāfijas, dabaszinību un angļu valodas skolotāju un jau gandrīz nepilnu gadu savās stundās ikdienā izmantoju ActivExpression balsošanas pultis. Šobrīd jau grūti iedomāties, kā būtu mācīt un mācīties bez šīm izglītības tehnoloģijas ierīcēm. 

 

Šī raksta mērķis ir dalīties pieredzē, kā es un mani skolēni nonācām līdz šai sajūtai un pārliecībai. Gribu uzsvērt tieši šo skolēnu pārliecību, jo jau pēc pusgdada darba ar balsošanas pultīm stundās, iksemestra skolēnu aptaujā par manu stundu darbu un mācīšanos tajās skolēni raksta: „dažādu tehnoloģiju izmantošana stundās mums palīdz labāk izprast mācību saturu”. Ar vienu tehnoloģijas rīku  es varu īstenot ļoti daudzus svarīgus mācīšanas un mācīšanas elementus, tādēļ pastāstīšu nedaudz vairāk par saviem būtiskākajiem secinājumiem un novērojumiem darbā ar ActivExpression balsošanas pultīm.

 

„Novērtēt un mācīties”

 

Balsošanas pulšu pamatfunkcija ir novērtēt mācību sasniegumus jeb tās kalpo kā elektroniska kontroldarba vai testa „lapa”. Tomēr mana pieredze atklāja, ka pultis lieliski noder tieši kā mācīšanās rīks, kas paralēli sniedz tūlītēju formatīvo vērtējumu jeb atgriezenisko saiti. Pultis palīdz ne tikai ērti noteikt un apkopot mācību saniegumus temata beigās kontroldarba vai testa veidā, bet tieši stundu mācību procesā interaktīvi apūgt jaunās tēmas.

 

Visdažādāko uzdevumu pildīšana ir neatņemama stundu sastāvdaļa un šeit man pultis kalpo kā skolotāja atbalsts. Esmu aizstājusi daudzu tipisko darba lapu uzdevumu izpildīšanu pierakstot atbildes kladēs, burtnīcās vai mutiski „izsaucot un atprasot” ar uzreiz atbilžu iesniegšanu elektroniski balsošanas pultīs. 

 

Minēšu vienu piemēru no angļu valodas - pildot darba burtnīcas uzdevumus par tiko skaidroto gramatikas tēmu, skolēni atbildes raksta uzreiz balsošanas pultī. Jau pāris minūtēs es kā pedagogs saprotu, cik labi katram skolēnam sokās ar uzdevumu, kuriem jaunais gramatikas likums sagādā grūtības, bet skolēni uzreiz saņem informāciju par darba rezultātu – pareizi/nepareizi. Nav jāgaida, kamēr skolotājs pārbaudīs, var droši doties pie nākamā uzdevuma, vai atgriezties pie esošā, ja tas ir bijis kļūdains.

Skolēni stundās var izmantot tās pašas angļu valodas mācību grāmatas un darba burtnīcas vai jebkurus citus drukātus materiālus, vienīgi atbildes raksta elektroniski balsošanas pultī. Līdz  ar to ne vienmēr skolotājam ir no jauna jāizdomā testi, darba uzdevumi, bet var ērti integrēt pultis jau esošos mācību līdzekļu izmantošanā.

 

Līdzīgi arī daru ar digitālajiem materiāliem skolotājiem, kas paredzēti interaktīvajai tāfelei vai prezentēšanai uz projektora – ar pulšu funkciju ExperssPoll uz vietas stundas laikā veidoju jautājumus, aktivitātes un iesaistu visu klasi – nevis tikai vienu vai pāris skolēnus, kas var atbildēt  mutiski vai izpildīt kādas darbības pie tāfeles. Vienozīmīgi pulšu izmantošanai, lai mācītos, ir milzīgi daudz iespēju, šeit tikai nepieciešama radoša pieeja un var izveidot ļoti daudz variācijas, kā pultis var atvieglot un veidot maksimāli efektīvāku mācīšanās procesu.

 

 

„Uzklausīt un sadzirdēt”

 

Mūsu skolā skolēnu skaits klasē svārstās no 15 līdz 27 skolēniem. Tātad vienas stundas laikā jeb 40 minūtēs uzklausīt katru, sadzirdēt tā vajadzības ir liels izaicinājums skolotājam. Tomēr īpaši sākumskolas klasēs, piemēram, uzdodot kādu „āķa” jautājumu stundas aktualizācijas daļā – klasē ir paceltas vismaz desmit rokas un acis mirdz nepacietībā pateikt to, kas uz sirds.

Uzdodot šo jautājumu balsošanas pultī – iespēja izteikties un būt uzklausītiem kļūst iespējama visiem vienas minūtes laikā. Tā ir iespēja arī kautrīgākajiem, par sevi nepārliecinātākajiem bērniem uzrakstīt savā pultī atbildi, nevis skaļi teikt visas klases priekšā. Tas ir pamudinājums arī slinkākajiem vai tiem, kas parasti klusi diskusijās neiesaistās, izteikt savu viedokli.

 

Pultis uz vienu jautājumu atbildi teksta veidā ļauj ievadīt 140 rakstu zīmēs, kas ir mūsdienās plaši izplatītais Twitter apjoms. Šis teksta ierobežojums vienlaicīgi veicina arī skolēniem prasmi izteikties īsi, kodolīgi, formulēt savu domu skaidri, precīzi un meklēt pašu svarīgāko. Skolēnu atbildes uzreiz ir apkopotas un tās ir iespējams aplūkot un analizēt dažādos veidos – grafikos, izteikt procentos, redzēt kurš ko atbildējis, cik ilgā laikā, kādi ir sasniegumi pa zināšanu un prasmju līmeņiem utt.

 

Esmu novērojusi, ka skolēni ļoti gaida rezultātus un tos komentē. Kā pedagogs es uzreiz varu vairāk veltīt laiku atgriezeniskajai saitei, izskaidrot neprecizitātes, diferencēt un pielāgot stundas plānu, ja nepieciešams.

Man un skolēniem jau konkrētājā stundas posmā ir zināms, cik tālu esam tikuši ar stundas mērķa sasniegšanu  - ejam tālāk vai vēlreiz mācāmies, to kas sagādāja grūtības - nevis pēc 20 min vai 40 min, kad ir pārbaudītas atbildes vai reizēm nākamajā dienā, nedēļā, kad ir izlaboti skolēnu darbi.

 

Tehnoloģiju pretinieki parasti uzsver, ka tās traucē vai aizstāj cilvēcisko kontaktu, bet darbā ar balsošanas pultīm novēroju tieši pretējo – man ir vairāk laika tieši šim cilvēciskajām faktoram. Kamēr programma nosūta jautājumus skolēniem uz pultīm (nevis es izdalu, drukāju, kopēju, savācu darba lapas) un tos nekavējoties apkopo un iegūst rezultātus jau skaistos grafikos, tabulās (nevis es pārbaudu, labojus, skaitu punktus, apkopoju rezultātus, ievadu tabulās vai veidoju grafikus) es varu  individuāli atbildēt uz skolēnu jautājumiem, atbalstīt stundas gaitā, precizēt neskaidro, pēc katras aktivitātes uzreiz izvērtēt sasniegumus, dod ieteikumus.  

 

Svarīgi ir arī tas, ka rezultātus uzreiz savā pultī saņem pats skolnieks, līdz ar to mācīšanās ar balsošanas pultīm ir iespēja veicināt patstāvīgas mācīšanās prasmes.

 

 

„Motivēt, iesaistīt un pielāgot”

 

Lai arī pultis jau izmantoju stundās ilgāku laiku,  tās kalpo kā motivētājs, skolēni ir atvērti, atsaucīgi mācību procesam, tikai no fakta, ka būs iespēja šīs pultis izmantot. Jau ienākot klasē, skolēni jautā - vai šodien atkal strādāsim ar pultīm un izrāda prieku un sajūsmu, ka ir iespēja tās izmantot. Tas noteikti atvieglo skolotāja centienus motivēt mācīties, mūsdienu skolēniem dažādās informāciju tehnoloģijas ir saistošs, saprotams komunikācijas veids, kas, tai skaitā, skolas vidē atbrīvo ceļu uz zināšanām.


Secināju, ka tieši skolēni ar zemiem mācību sasniegumiem un koncetrēšanās problēmām ir daudz atvērtāki mācīšanās procesam, ja tiek izmantotas balsošanas pultis. Iespējams, ka kaut kad reiz ieprieš neveiksmīga mācīšanās pieredze tradicionālajā veidā bloķē pārliecību par izdošanos ikreiz, kad ir jāveic kāds mācīšanās uzdevums. Kamēr visi citi jau pilda uzdevumu, šie skolēni visbiežāk darbu vēl nav sākuši, pēc neilga brīža sāk darīt blakus lietas (dīdīties solā, sarunāties, komentēt u.tml.) un jebkurā citā veidā izvairās un nepievienojas mācīšanās procesam.

Novēroju stundās, ka šiem skolēniem balsošanas pultis ir pilnīgi jauna mācīšanās pieredze, sākotnēji tās rada ar mācībām nesaistītu interesi par pašu tehnoloģisko rīku un vēlmi to izmēģināt. Pēc veiksmīgas darbošanās rodas prieks par izdošanos, pārliecība, kā arī bieži, tīri praktiski, skolēnam ir vieglāk  koncentrēt uzmanību mācīšanās sākšanai - pirms katra uzdevuma pults ir jāpaņem rokā, jāieslēdz - skolēna uzmanība no blakus lietām ir novērsta un fokusēta. Viņš zina, ka pultī uzreiz būs paveiktā darba izvērtējums, ko pirmais uzzinās tikai viņš, nevis publiski viņam paziņos skolotājs - ja nebūs izdevies, mēģināšu vēlreiz, neviens par mani nesmiesies, man par savu neizdošanos nebūs jākaunās.


Tā kā programmatūra nodrošina iespēju izveidot dažādu zināšanu un prasmju līmeņu uzdevumus, tad katrs atbilstoši viņa spējām, savā tempā var veikt savu uzdevumu. Vizuāli klasē visi skolēni vienlaicīgi par vienu tēmu balsošanas pultī pilda uzdevumu, bet katrs savam līmenim. Līdz ar to arī problēma, kad jāgaida uz tiem, kam uzdevums sagādā lielākas grūtības un tā izpildīšana prasa vairāk laika, vai kā nodarbināt tos, kam uzdevums ir viegls un jau izpildījuši  - krietni samazinās. Viennozīmīgi balsošanas pultis ļauj ieraudzītu katru skolēnu un reaģētu uz viņa individuālajām mācīšanās vajadzībām.

 

 

„Ietaupīts laiks”

 

Jau no iepriekš manis minētajiem piemēriem var nojaust, ka tas, kas būtiski tiek ietaupīts pateicoties balsošanas pultīm ir laiks. Laiks, kuru izmantot vēl efektīvāk, lietderīgāk un jēgpilnāk.

 

Protams, lai stundā strādātu ar šīm balsošanas pultīm,  iepriekš ir jāsagatavojās, kā arī jāapgūst pašam skolotājam šīs tehnoloģijas.

 

Sākšu ar to, ka dienā, kad saņēmu šo pulšu komplektu, man nebija nekādu priekšzināšanu – ne kā strādāt ar pultīm, ne par programmu – zināju, kā pultis vizuāli izskatās un kādas ir to izmantošanas iespējas. Pašmācības ceļā izpētīju šo programmu, kas ir ļoti saprotama un loģiska. Lielisks un noderīgs atbalsts bija activbord.lv ievietotie mācību video skolotājiem, kas palīdzēja saprast vēl neskaidro. Divu nedēļu laikā paralēli skolas darbam ieguvu pulšu izmantošanai nepieciešamās zināšanas, izveidoju pirmos testus, mācību materiālus un sāku pultis izmantot stundās.  Tieši tik vienkārši!

 

Tādēļ noteikti varu apgalvot, ka tas ir mīts, ka dažādu IT ieviešana skolā ir sarežgīta un laikietilpīga. Arī paši skolēni ir ļoti atvērti tehnoloģijām, līdz ar to, arī reizēs, kad tehniski kaut kas „nobruka” vai neizdevās kā iecerēts, skolēni ļoti atbalstīja, tā teikt - mācījāmies visi kopā. Tā kā uz stundām ir jāgatavojās jebkurā gadījumā – vai nu es izmantoju vai neizmantoju balsošanas pultis, tad mainās tikai tas veids, ko un kā es gatavoju. Kā ar visām lietām, jo lielāka bija mana pieredze un vairāk es pultis izmantoju, jo mazāk laika man prasīja sagatavoties stundai, jo vairāk radās jaunas idejas, kā tās izmantot, lai mācīšanos veidotu vēl efektīvāku.

 

Pēc nepilna prakses gada varu teikt, ka šodien, lai sagatavotu mācību stundu darbam ar balsošanas pultīm man nav vajadzīgs vairāk laika kā iepriekš gatavojot stundas bez balsošanas pultīm, bet papildus es ietaupu savu brīvo laiku uz darbu labošanas, mācību rezultātu apkopošanas rēķina.

 

 

Nobeigumā gribu dalīties ar personīgu secinājumu un atklājumu pieredzi šo izglītības tehnoloģiju izmantošanā. Tas efekts un lietderība ir tik liela, ka to varētu salīdzināt ar veļas mazgāšanu - var mazgāt veļu ar rokām kā to darīja liela daļa iedzīvotāju vēl tikai kādus 40 gadus atpakaļ vai izmantot veļasmašīnu, bez kuras vairs grūti iedomāties mūsu ikdienas dzīvi. Tā laikā, kamēr veļas mašīna dara savu mehānisko darbu, es varu darīt jau citu darbu. 21.gs ir atnesis jau pavisam citas tehnoloģiskas iespējas skolotāja profesijas ikdienā, kuras pārliecinoši ieņems paliekošu pozīciju.

 

Novēlu nebaidīties, ļauties – tas būs tā vērts!

 

Dažas praktiskas idejas pulšu izmantošanai stundās:


  • Skolēni vērtē savu klasesbiedru darbu pēc noteiktiem kritērijiem. Piemērs, ģeogrāfijā grupas prezentē savu izveidoto video projektu par migrācijas tēmu, pēc video noskatīšanās pārējie klasesbiedri balsošanas pultī raksta vērtējuma punktus atbilsoši vērtēšanas kritēriju rubrikai.

 

  • Diskusijas, ideju apkopošana. Piemērs, ģeogrāfijā,  slaids ar kāpu apbūves Latvijā statistikas datiem un vizuāls piemērs - fotogrāfija, skolēni izsaka savus argumentus par un pret kāpu apbūvēšanu Baltijas jūras piekrastē, tos rakstot balsošanas pultī.

 

  • Īsa,  kodolīga faktu, raksturojošu frāžu veidošana. Piemērs, ģeogrāfijā skolēni mācās par reljefu Āzijā - ir izveidota ekspedīcijas maršruta karte ar desmit reljefa objektiem Āzijā, par katru no tiem mācību grāmatā ir jāatrod to raksturojoša informācija un jāizveido viens Twitter ziņojums (kā ekspedīcijas piezīmes) un jāieraksta tas balsošas pultī.

 

  • Datu analizēšana. Piemērs, ģeogrāfijā skolēni mācās par klimatu un globālo sasilšanu - skolēni datorklasē pēta NASA klimata kartes un datus par klimata pārmaiņām pēdējo 10 gadu laikā pasaulē. Balsošanas pultī jāieraksta 3 piemēri, kur klimata pārmaiņas ir radījušas būtiskas sekas.

 

  • Aptaujas audzināšanas stundās. Piemērs, no 3 izvirzītajiem klases kandidātiem ievēl mēneša klases vecāko (sava kandidāta vārdu ierakstot balsošanas pultī). Piemērs, klase veic anonīmu aptauju par dažādām klases vides problēmam.

 

  • Mazie testi. Piemērs, jauno vārdiņu tests angļu valodā. Skolēns pultī saņem tēmas vārdu latviski un raksta tā anglisko tulkojumu.

 

  • Komandu spēles, viktorīnas. Piemērs, spēle „Karšu pavēlnieks. Āfrika.” Slaids ar Āfrikas fizioģegrāfisko karti, kur zem skaitļiem paslēpti dažādi ģeogrāfiskie objekti Āfrikā (kalni, līdzenumi, upes, ezeri, tuksneši utt.). Skolēni Āfrikas dabas ģeogrāfijas temata noslēgumā balsošanas pultī raksta kartē zem skaitļiem paslēptos ģeogrāfiskos objektus. Uzvar tas, kurš zina un atpazīst kartē visvairāk šos objektus.

 

  • „Izejas biļete” pēc stundas. Piemērs, ģeogrāfijā skolēni mācās par apdzīvotību pasaulē un par iedzīvotāju blīvumu, tā aprēķināšanu. Stundas beigās, refleksijas daļā, skolēni balsošanas pultī atbild uz jautājumu: kas ir iedzīvotāju blīvums? Mini trīs piemērus, kur pasaulē tas ir vislielākais un vismazākais!

 

  • Dabaszinībās laboratorijas un praktisko darbu rezultātu apkopošana. Piemērs, skolēni mācās par vielu blīvumu un laboratorijas darbā trīs dažādas vielas liek ūdens glāzē, lai salīdzinātu un noteiktu vielu blīvumu. Pēc laboratorijas darba veikšanas skolēni pultī nosūta atbildi uz jautājumu, kuras vielas blīvums ir lielāks par ūdens blīvumu?

 

  • Stundas mērķa sasniegšanas izvērtējums stundas un temata beigās. Piemērs, skolēni balsošanas pultī novērtē, vai un kā ir sasniedzis stundas mērķi.Lasīt komentārus (0)
Iesaki citiem:

Bloga autori

Viktorija Vorobjova, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Anita Vēciņa, Izglītības uzņēmuma”Lielvārds” fizikas projektu atbildīgā redaktore Carnikavas pamatskolas fizikas skolotāja
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Antra Freimane, Mārupes pamatskolas skolotāja
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Evija Rozentāle, Rīgas Franču Liceja skolotāja
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Maija Katkovska, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Madara Pelnēna, Iespējamā misija, Cēsu 2. pamatskolas skolotāja
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
Mārtiņš Kālis, macibuvideo.lv
Mācību video
Māris Jansons, "Lielvārds IT" apmācību speciālists
Interaktīvās metodes
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
"Lielvārds IT" tehniskais atbalsts
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Atgriežoties skolā
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Andris Gribusts, "Lielvārds IT" vadītājs
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Datums

2014. gads
Augusts
Interaktīvās tehnoloģijas aizraujošākai latviešu valodas apguvei
Maijs
Fizikas laboratorijas darbi un ActivExpression2
Marts
Kā reizrēķina mācīšanos padarīt aizraujošāku?
Februāris
Vai nākamajā stundā mēs arī strādāsim ar interaktīvo tāfeli?
Kopā par labāku un mācību procesā izmantojamu internetu
Janvāris
Mūsdienu izglītības tehnoloģijas - iespēja, kas jāizmanto
2013. gads
Augusts
Mācīt, lai vērtētu? .. Vai vērtēt, lai mācītu?
Jūlijs
Puzles veidotājs ActivInspire programmatūrai
Jūnijs
Interaktīvās metodes
Februāris
ActivBoard.lv sociālajos tīklos
2012. gads
Decembris
Interaktīvas darblapas veidošanas pamati
Novembris
Kā nodrošināt pilnvērtīgu projektora darbību?
Septembris
Apmācību iespējas ActivBoard.lv
Mācību video
Augusts
Atgriežoties skolā
Bezmaksas apmācības iespējas PrometheanPlanet
Jūlijs
John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”
Maijs
Sagatavojieties vasaras brīvlaikam
Aprīlis
Kā pieteikt radušos tehnisko problēmu?
Marts
Kā paildzināt projektora kalpošanas laiku?
Manā klasē ir interaktīvā tāfele, ko tagad?

Atslēgas vārdi

Interaktīvā tāfele
izglītība
ActivInspire
inovācija
activboard
21. gadsimts
activexpression
apmaciba
skolotājs
skolēns