Aija Ozoliņa

Programmatūra ActivInspire un interaktīvās tehnoloģijas ir Antūžu speciālās internātpamatskolas Aijas Ozoliņas sabiedrotie jau divu gadu garumā. Turklāt Mēneša skolotāja tās izmanto ne vien visās savās mācību stundās – matemātikā, informātikā, sociālajās zinībās – bet arī ārpusstundu pasākumos – piemēram, organizējot spēli “Vai gribi būt miljonārs?” matemātikas nedēļas ietvaros.

Kā interaktīvās izglītības tehnoloģijas izmantojat savā ikdienā? Miniet piemērus!

 

Daudziem skolēniem temata „Laika mēri” apguve sagādā grūtības. Laika mēru matemātisko prasmju apguvi un emociju mijsakarību veicinošs nosacījums ir konkrēta priekšmetiska darbība, kuras pamatā ir praktiski patstāvīga darbība ar daudzveidīgiem uzskates līdzekļiem, racionālu darba paņēmienu apguve priekšmetiskā darbībā.

 

Pievienotie materiāli gatavoti matemātikas apguvei speciālās skolas sākumskolas klasēm. Matemātikai ir liela nozīme mācot audzinot un sagatavojot praktiskam darbam skolēnus ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem. Matemātikas stundās skolēniem jāapgūst ne tikai zināšanas, bet arī jāattīsta spējas izprast, vērtēt, pamatot savas domas, meklēt dažādus risinājumus sarežģītās situācijās. Svarīgi mācību procesā izveidot uzdevumus, kuri māca domāt, radoši risināt dažnedažādas sadzīves problēmas, un mācību materiālus, kuri veidoti dažādu, īpaši sociālo, dzīvesprasmju apgūšanai.

 

Vai savās zināšanās dalaties ar kolēģiem?


Pēdējā gada laikā sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu aktīvi iesaistos savas pieredzes nodošanā kolēģiem. Demonstrējot materiālus (ne tikai tāfeles programmā, bet arī interneta izmantošanas iespējas uz interaktīvās tāfeles) un iepazīstinot ar savu pieredzi, ir nodibināti kontakti un izveidojusies veiksmīga sadarbība ar citu skolu speciālās izglītības pedagogiem.

  • Darbalapas

Laikrāža apguve sākumskolas klasēs

Autori: Aija Ozoliņa

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotājas Aijas Ozoliņas veidotais interaktīvais materiāls sākumskolas skolēniem

3

Laika mēru saskaitīšana un atņemšana sākumskolas klasēm

Autori: Aija Ozoliņa

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotājas Aijas Ozoliņas veidotais interaktīvais materiāls sākumskolas skolēniem

3

Sadzīvisku situāciju notikuma ilguma atspoguļojums sākumskolas klašu skolēniem

Autori: Aija Ozoliņa

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotājas Aijas Ozoliņas veidotais interaktīvais materiāls sākumskolas skolēniem

3

Matemātisko likumsakarību pielietošanas prasmju pielietojums laika mēru uzdevumos sākumskolas klasēs

Autori: Aija Ozoliņa

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotājas Aijas Ozoliņas veidotais interaktīvais materiāls sākumskolas skolēniem

3

Notikuma ilguma aprēķins sākumskolas klašu skolēniem

Autori: Aija Ozoliņa

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotājas Aijas Ozoliņas veidotais interaktīvais materiāls sākumskolas skolēniem

3

Laika mēru pielietojums sadzīves situācijās sākumskolas klašu skolēniem

Autori: Aija Ozoliņa

Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotājas Aijas Ozoliņas veidotais interaktīvais materiāls sākumskolas skolēniem